Badania

01.Badania, wiarygodność i obiektywizm

Badania skuteczności materiałów mogą być prowadzone na różne sposoby. Czasami ich wiarygodność może jednak budzić wątpliwości.

Porównując skuteczność działania różnych materiałów warto upewnić się, kto i w jaki sposób przeprowadził badania. Czy deklarowane w reklamie właściwości są poparte rzetelnymi testami przeprowadzonymi przez notyfikowane jednostki badawcze.

Warto dokładnie przyjrzeć się badaniom i ich wiarygodności.

Niestety zdarza się, że właściwości produktów przedstawiane w reklamach nie są poparte żadnymi badaniami.

Niekiedy rzetelność pomiaru pozostawia wątpliwości, np. stosowanie kamer termowizyjnych jest obarczone bardzo dużym ryzykiem zakłóceń, które mogą wypaczyć wyniki odczytów. Również badania własne prowadzone przez samego producenta lub zlecone przez niego osobom lub jednostkom nie posiadających akredytacji mogą rodzić pytania o ich obiektywność i wiarygodność.

Na terenie UE jest sieć instytutów badawczych, których wiarygodność i bezstronność nie budzą wątpliwości.

Są to jednostki notyfikowane, czyli instytuty badawcze niezależne zarówno od producenta, jak i konsumenta, działające w sposób obiektywny i spełniające wymagania określone w dyrektywach unijnych.

Ich kompetencje podlegają stałej weryfikacji i kontroli przez krajowe i unijne instytucje, które nadają im akredytacje. Zweryfikowane jednostki są zatwierdzane, czyli notyfikowane, do unijnego wykazu instytucji badawczych. Dzięki temu ich badania i certyfikaty są uznawane na terenie całej Unii Europejskiej. Ponieważ AeroTherm jest produkowany w Czechach, dlatego badania skuteczności zlecono w notyfikowanym Techniczno-Badawczym Instytucie Budownictwa w Pradze TZUS (Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p.). Jest to największy i najbardziej renomowany instytut w Czechach, który bada i certyfikuje wyroby budowlane (odpowiednik polskiego ITB).

 

logo

Instytut TZUS jest członkiem ILAC (Akredytacji Laboratoriów Współpracy Międzynarodowej) 
i jego badania są uznawane na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej. Występuje jako jednostka autoryzowana nr 204 oraz jednostka notyfikowana nr 1020. Jest to gwarancja najwyższego profesjonalizmu, wiarygodności i obiektywności prezentowanych wyników badań AeroTherm.

Siedziba TZUS w Pradze

Siedziba TZUS w Pradze

02.Badania, certyfikaty, nagrody

Skuteczność i właściwości produktu muszą być potwierdzone wiarygodnymi i obiektywnymi badaniami. W przekazie reklamowym można obiecać wszystko, dlatego warto czasami powiedzieć “sprawdzam”. Zgodnie z prawem unijnym, badania przeprowadzone przez notyfikowany instytut badawczy w dowolnym kraju UE, obowiązują na terenie wszystkich krajów unijnych.

Aprobata techniczna badania skuteczności Aerothermu

Dokument potwierdza, że zostały przeprowadzone badania skuteczności AeroThermu przez notyfikowany Instytut Badawczy TZUS w Pradze oraz podsumowuje najważniejsze wnioski z badań.

Karta badań skuteczności AeroTherm przedstawia warunki badania oraz bardziej szczegółowe wyniki.

Pobierz PDF
Dokument
1 / 12

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych zawiera najważniejsze parametry użytkowe oraz normy, na podstawie których były one badane. Dokument potwierdza, że AeroTherm spełnia wszystkie wymagane prawem europejskim normy i może być oznaczany symbolem CE. Oznacza to, że może być sprzedawany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Pobierz PDF
Deklaracja właściwości użytkowych
2 / 12

Europejski certyfikat wiarygodności firm

Na podstawie badań opinii w Internecie jest przyznawany certyfikat dla produktów i firm, które mają najlepszą wiarygodność i są najlepiej oceniane przez klientów.

Dokument
3 / 12

Nagroda Rise Awards

AeroTherm został laureatem nagrody Rise Awards 2016 w Wielkiej Brytanii. Organizatorem tego prestiżowego konkursu promującego najbardziej innowacyjne i perspektywiczne przedsięwzięcia z branży budowlanej jest Instytut Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Leeds Beckett w Wielkiej Brytanii. Spośród wszystkich kandydatów, jury konkursu nagradza liderów najbardziej efektywnych energetycznie produktów, technologii i badań. AeroTherm otrzymał nagrodę w kategorii „Produkty i Materiały Budowlane i został oznaczony wyróżnieniem jako „Wysoce Polecany”.

Dokument
4 / 12

Nagroda „The National Energy Efficiency & Retrofit Award”

AeroTherm został doceniony przez jury konkursu „The National Energy Efficiency & Retrofit Award”. Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw i projektów mających na celu poprawę efektywności energetycznej, a w konsekwencji obniżkę rachunków za ogrzewanie, pomoc w walce z ubóstwem energetycznym oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Skuteczność termoizolacyjna AeroThermu była oceniana na podstawie dwóch aplikacji przeprowadzonych dla Metropolitan Housing Association w kompleksie mieszkaniowym w miejscowości Derby w Wielkiej Brytanii. Wcześniej lokatorzy skarżyli się na uciążliwy problem z nawracającym grzybem. Dzięki zastosowaniu AeroThermu zabezpieczono mostki termiczne, będące źródłem kondensacji pary wodnej. Dodatkowo podniosła się temperatura przy ścianie, dzięki czemu skutecznie wyeliminowano warunki sprzyjające rozwojowi pleśni i grzybów.

Dokument
5 / 12

Świadectwo higieniczne

Dokument potwierdza na podstawie badań, że AeroTherm jest w pełni bezpieczny dla zdrowia i jest dopuszczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych.

Pobierz PDF
Dokument
6 / 12

Certyfikat wyrobu

Dokument potwierdza, że na podstawie przeprowadzonych badań i dostarczonej dokumentacji produkt oraz sposób jego produkcji spełniają wymagania określone prawem i AeroTherm może być stosowany w budownictwie zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Pobierz PDF
Dokument
7 / 12

Karta techniczna

Karta techniczna jest to dokument prezentujący:

  • Dane techniczne produktu
  • Właściwości
  • Obszary zastosowania
  • Instrukcję nakładania
  • Warunki transportu i przechowywania
  • Zasady BHP
Pobierz PDF
Dokument
8 / 12

Certyfikaty z badań wpływu AeroThermu na możliwość ograniczenia wydajności urządzeń grzewczych

Dokumenty potwierdzają, że zostały przeprowadzone badania, o ile AeroTherm ogranicza zapotrzebowanie na ciepło przy utrzymaniu komfortu cieplnego w pomieszczeniu. Zaprezentowane są wyniki badań.

Pobierz PDF
Dokument
9 / 12

Deklaracja zgodności

Oświadczenie producenta, że podczas procesu produkcji spełnia wszystkie wymogi prawne, prowadzi wymaganą kontrolę jakości, a produkt posiada właściwości potwierdzone badaniami.

Pobierz PDF
Dokument
10 / 12

Klasyfikacja reakcji na ogień

Dokument określa, w jaki sposób zachowuje się AeroTherm podczas pożaru. Jego klasa reakcji na ogień została oznaczona jako A2–s2,d0. Oznacza to, że jest to materiał niepalny, nie przyczynia się do rozwoju pożaru i nawet w warunkach pożaru rozwiniętego nie zapala się, nie wydziela ciepła, dymu ani płonących kropel lub cząstek.

Pobierz PDF
Dokument
11 / 12

Karta charakterystyki

Jest to dokument dostarczający kompleksowej informacji na temat substancji/mieszanin użytych w produkcie.

Pobierz PDF
Karta charakterystyki
12 / 12