Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest firma 4ECO LINE Sp. z o.o. ul. Warszawska 22, 08-110 Siedlce. NIP 118-20-91-284, REGON 146631026
 2. W celu skontaktowania się z Administratorem można wykorzystać formę pisemną za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 4ECO LINE Sp. z o.o. ul. Warszawska 22, 08-110 Siedlce lub drogą e-mailową pod adresem kontakt@4ecoline.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. przygotowanie oferty, dokonanie pomiaru itp.).
 4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie związanym z prowadzoną działalność gospodarczą w celu przedstawienia oferty, wykonywania zawartej umowy lub przygotowania do zawarcia umowy zgodnie z Pani/Pana żądaniem.
 5. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
  – podmioty świadczące obsługę księgową i rachunkową Administratora,
  – podmioty wykonujące na rzecz Administratora czynności związanych z wykonaniem zawartej umowy lub przygotowaniem do jej zawarcia,
  – organy władzy publicznej, w tym organy administracji skarbowej,
  – partnerzy handlowi w zakresie czynności związanych z wykonaniem zawartej umowy lub przygotowaniem do jej zawarcia.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  – żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  – żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
  – przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Z praw wskazanych w pkt 8 powyżej można skorzystać poprzez:
  – kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@4ecoline.eu
  – kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
  4ECO LINE Sp. z  o.o. ul. Warszawska 22, 08-110 Siedlce
 10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt 4.
 12. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania oferty lub do wykonania uprawnień wynikających z zawartej umowy, o której mowa w pkt 4. tj.  W związku z ofertowaniem lub opieką posprzedażową dane osobowe  są archiwizowane przez firmę
  4ECO LINE Sp. z o.o.